Про систему Nadavi
Публичное Соглашение на размещение рекламной информации
(Оферта)

Викладена нижче Угода є офіційною пропозицією (Офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі використовувати можливості Інтернет-сервісу NADAVI.NET для замовлення рекламних послуг. Дана угода є публічним договором, і у разі прийняття умов даної Угоди фізична або юридична особа, яка проводить акцепт цієї Оферти, стає Рекламодавцем (акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті) та може придбати та отримати рекламні послуги, що надаються сервісом NADAVI.NET.

Терміни угоди

Надавач рекламних послуг (Надавач послуг) — особа, яка за умовами даної Угоди приймає на себе зобов’язання з надання рекламних послуг, що є предметом даної Угоди.

Рекламодавець — будь-яка фізична або юридична особа, яка користується сервісами NADAVI.NET, прийнявши умови даної Оферти в повному обсязі.

Інтернет-сервіс NADAVI.NET (Сервіс) — сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, за допомогою яких Рекламодавець розміщує, та контролює ефективність такого розміщення в мережі Інтернет, інформацію про властивості, характеристики та ціни на товари та послуги, що він пропонує. Сервіс розташований в мережі Інтернет за адресою https://nadavi.net (Сайт).

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов даної Угоди, шляхом виконання Рекламодавцем дій, що виявляють намір використання Сайту для замовлення рекламних послуг.

Послуги — послуги з проведення рекламних кампаній в мережі Інтернет на умовах, передбачених цією Угодою, шляхом розміщення Рекламних матеріалів Рекламодавця.

Рекламні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео-, та змішані матеріали рекламного та інформаційного характеру, а саме:

 • Графічний блок — статичний, анімований, інтерактивний, відео- та тому подібний графічний блок певного, прийнятого як стандарт мережі Інтернет, розміру та формату;
 • Текстовий блок — форматований текст, що включається в Інтернет-сторінку;
 • Текстово-графічний блок — рекламний блок, що складається з форматованого тексту та графічного зображення;
 • Прайс-лист — впорядкований перелік цін на товари (прайс-строки) Рекламодавця, що передається у вигляді файла або за посиланням.
 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

  1. За умовами даної Угоди, Надавач рекламних послуг зобов’язується надати рекламні послуги, відповідно до умов даної Угоди, а Рекламодавець зобов’язується прийняти та оплатити послуги за встановленою вартістю.
  2. Рекламодавець зобов’язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні Сайту Рекламодавець погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Рекламодавець не погоджується з умовами даної Угоди, йому не надається статус Рекламодавець та забороняється використовувати сервіси Сайту.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ця Угода вважається укладеною з моменту завантаження Рекламних матеріалів Рекламодавцем за допомогою Сервісу сайту або оплати Надавачеві послуг за таке розміщення. Такий факт розміщення Рекламних матеріалів або оплати за їх розміщення означає повну і безумовну згоду Рекламодавця з умовами даної Угоди, після чого відносини між Надавачем послуг та Рекламодавцем регулюються положеннями даної Угоди, а в частині, неврегульованій цією Угодою – нормами відповідного законодавства.
  2. Надавач послуг залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Оферту, відображаючи внесені зміни на веб-сторінці Сайту без додаткового повідомлення Рекламодавця. Продовження користування Сайтом та отримання Послуг після внесення змін до Угоди, означає згоду Рекламодавця з внесеними змінами. У разі незгоди з внесеними змінами, Рекламодавець зобов'язаний припинити використовувати сервіси Сайту.
  3. Погоджуючись з умовами даної Угоди, Рекламодавець підтверджує зокрема наступне:
   • Рекламодавцеві більше 18 років (у випадку якщо Рекламодавець є фізичною особою);
   • Рекламодавець володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю;
   • Рекламодавець є власником або уповноваженою особою власника банківської картки, якщо оплата Надавачеві послуг здійснюється банківською карткою;
   • вся інформація, яку Рекламодавець подає на цьому Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;
   • Рекламні матеріали не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
   • Рекламні матеріали не суперечать нормам відповідного законодавства;
   • Рекламодавець гарантує, що його вибір є поміркованим та остаточним.
 3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

  1. Рекламодавець зобов'язується:
   1. сумлінно користуватися своїми правами на отримання Послуг та не порушувати прав та інтересів інших осіб;
   2. своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги;
  2. Надавач послуг зобов’язується:
   1. надати Рекламодавцю Послуги на підставі даної Угоди на найвищому професійному рівні; забезпечувати належну якість Послуг, що відповідає умовам цієї Угоди та вимогам, що звичайно ставляться до подібних послуг;
   2. здійснювати контроль за споживанням Рекламодавцем Послуг, що надаються, та за станом особового рахунку Рекламодавця;
   3. зберігати конфіденційність інформації Рекламодавця, отриманої від нього при придбанні Послуг;
   4. докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту і Сервісу в цілому.
 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

  1. Вартість Послуг визначається на відповідних сторінках налаштувань публікації Рекламних матеріалів на Сайті.
  2. Рекламодавець може оплатити Послуги платіжною карткою за допомогою системи онлайн платежів WayForPay або іншої платіжної системи, запропонованої Сайтом.
  3. ВАЖЛИВО: В разі використання системи онлайн платежів Рекламодавець вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки та надає згоду на обробку своїх персональних та платіжних даних платіжному сервісу WayForPay, який є третьою особою не пов’язаною з Надавачем послуг.
  4. На момент підтвердження замовлення за допомогою платіжної картки у Рекламодавця повинно бути достатньо коштів для повної оплати Послуг, враховуючи можливі додаткові витрати, пов’язані з обробкою платежів, конвертацією валют чи курсовою різницею, баланс на платіжній картці повинен бути достатній для покриття усіх таких додаткових витрат. Надавач послуг не несе відповідальність за скасування замовлення та понесені у зв’язку з цим витрати Рекламодавця через недостатність коштів на його платіжній картці.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У разі порушення зобов'язань за цією Угодою, Сторона несе відповідальність, визначену цією Угодою та/або відповідним законодавством. Порушенням Угоди є невиконання або неналежне виконання її умов.
  2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення Угоди, якщо таке порушення сталося внаслідок порушення іншою Стороною умов цієї Угоди.
  3. Сторони згодні з тим, що Надавач послуг не несе відповідальності за цією Угодою за переривання, затримки, прямі або непрямі збитки або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому механічному або електронному обладнанні та/або комп'ютерному ПЗ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв в електропостачанні, що сталися не з вини Надавача послуг у зв'язку з використанням каналів зв'язку, комп'ютерного обладнання, і (або) комп'ютерного ПЗ.
  4. Рекламодавець несе відповідальність за відповідність розміщеної інформації законодавству.
  5. Надавач послуг не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену роботу Сервісу, не робить жодних заяв та відмовляється від усіх гарантій, що Сайт, його компоненти, сервери чи будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів чи інших руйнівних елементів та не надає гарантій щодо використання програмного забезпечення (у тому числі гарантій щодо його якості, належної роботи), яке доступне на Сайті.
 6. ФОРС-МАЖОР

  1. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно з цією Угодою, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
  2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Угоди, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачуваний характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами.
  3. Під такими обставинами слід розуміти обставини, протидіяти яким неможливо, зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв’язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Угоди, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Угоди, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись: ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, страйк, аварії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборону (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін.
  4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Надавач послуг повідомляє про це Рекламодавця протягом 5 (п’яти) календарних днів шляхом розміщення відповідного застереження на Сайті або надсилання електронного повідомлення.
  5. Настання форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання Сторонами зобов’язань за даною Угодою.
  6. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 30 (тридцяти) днів, Сторони повинні прийняти спільне рішення щодо подальших договірних відносин. При цьому кожна із Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань і в такому разі жодна із Сторін не матиме право відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Дана Угода набирає чинності з моменту завантаження Рекламних матеріалів Рекламодавцем за допомогою Сервісу або оплати Надавачеві послуг за таке розміщення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  2. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з нею. У разі, якщо сторонами не досягнуто домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої відповідним законодавством.
  3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, зокрема, щодо її тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у судах за встановленою законодавством підсудністю.
  4. Дана Угода (Оферта) може бути змінена Надавачем послуг в односторонньому боці без повідомлення Рекламодавця про такі зміни. Нова редакція Оферти набуває чинності з моменту її публікації на Сайті за адресою: https://nadavi.net/cabinet/public-offer.